Działalność detektywa

Wykonywane przez detektywa Grzegorza Boreckiego czynności zakresem swoim obejmują uzyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie wszelkich informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą. Do katalogu czynności jakie wykonuje należą miedzy innymi:

 1. uzyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie wszelkich informacji w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych,/sprawy cywilne/
 2. uzyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie wszelkich informacji w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących:
  1. wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach,
  2. bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową,
 3. sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym,
 4. poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,
 5. poszukiwanie mienia,
 6. zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.

 

UWAGA !

Powyższy katalog nie jest zamknięty. Detektyw może uzyskiwać, przetwarzać i przekazywać wszelkie informacje dotyczące osób, przedmiotów i zdarzeń, jednakże warunkiem podjęcia tych czynności jest zawarcie umowy o usługi detektywistyczne / umowa cywilnoprawna-zlecenia/. Wykonuje także zlecenia z zakresu techniki kryminalistycznej, miedzy innymi uzyskuje opinie biegłych z zakresu różnych dziedzin kryminalistycznych. Zapewnia pełną dyskrecję, gwarantuje usługi profesjonalne, wykonane starannie, rzetelnie, zgodnie ze sztuką i wymogami prawnymi. Wszystkie uzyskane informacje są potwierdzone, pewne i kompletne. W sprawozdaniach z wykonanych czynności detektywistycznych znajdują się tylko potwierdzone dane, co daje gwarancję prawidłowego ich wykorzystania w późniejszym czasie. Każda sprawa omawiana jest indywidualnie ze zlecającym, otrzymuje on wykaz czynności jakie w jego sprawie mogą zostać wykonane, z określeniem czasu w jakim to nastąpi, kosztów i to on decyduje, czy i jakie czynności będą w sprawie przeprowadzone. W tym zakresie klient może liczyć na pełne doradztwo. Każdy plan działań musi być zaakceptowany przez klienta. Na pierwszym miejscu stawiane jest dobro zleceniodawcy. Na zakończenie sprawy otrzymuje on pisemne sprawozdanie z wykonanych czynności, które zawiera:

 1. datę zawarcia umowy,
 2. opis przedmiotu umowy,
 3. określenie zakresu i przebiegu przeprowadzonych czynności,
 4. opis stanu faktycznego,
 5. datę zakończenia czynności w sprawie.

Wraz z nim otrzymuje także wszelkie materiały /dowody/ zebrane w toku wykonywania usługi. Sprawozdanie wraz z załącznikami może posłużyć klientowi w dochodzeniu swoich praw przed sądem i innymi organami, gdyż będzie stanowiło pełnoprawny / zebrany przez licencjonowanego detektywa/ materiał dowodowy /dotyczy to zleceń w związku, z prowadzonymi w czasie czynności detektywistycznych, jak i też po ich zakończeniu, postępowaniami przez te organy/.

Ponadto detektyw świadczy również usługi konsultingowe, doradcze z zakresu bezpieczeństwa w biznesie. Usługi te świadczone są stale lub doraźnie, w zależności od treści zawartej umowy cywilnoprawnej. Mogą one polegać między innymi na :

 • tworzeniu struktury organizacyjnej komórki bezpieczeństwa w firmie
 • opracowywaniu i wdrażaniu procedur ochrony informacji w firmie, procedur obiegu dokumentów
 • oceny całościowej lub częściowej istniejącego w danej firmie systemu bezpieczeństwa
 • organizowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa
 • opracowywaniu propozycji prowadzenia wywiadu gospodarczego przez firmę
 • opracowywaniu i przygotowywaniu wszelkiej dokumentacji z zakresu polityki bezpieczeństwa
 • negocjacjach w imieniu firmy warunków umów zawieranych z agencjami ochrony osób i mienia
 • współpracy w doradztwie personalnym
 • opracowaniu sposobu postępowania klienta w sprawach procesowych, kierunków poszukiwania dowodów
 • pomocy w analizie źródeł i środków dowodowych
 • ocenie przydatności dokumentacji procesowej / zwykle ekspertyz kryminalistycznych / i przygotowywaniu dokumentacji dla organów ścigania
 • opiniowaniu zasadności przeprowadzenia operacji detektywistycznych i podobnych w firmie
 • pomocy w bieżących sprawach dotyczących bezpieczeństwa i związanych z nim problemów.
 • nadzorowaniu pracy ochroniarzy