Dla firm i przedsiębiorców.

Detektyw zbiera informacje na temat wszelkich przestępstw i wykroczeń zaistniałych na terenie firmy i godzących w jej interesy oraz wszelkie informacje na temat sprawców tych incydentów. Ponadto na życzenie klienta podejmuje także działania prewencyjne. Pozwala to między innymi redukować straty firmy, a tym samym zwiększa to jej zyski. Mając na uwadze powyższe, w celu zapobieżenia w/w negatywnym zdarzeniom w firmach, proponujemy poniższe czynności:

 • czynności detektywistyczne na terenie działania firmy; wykonywane są na zlecenie właściciela z uwzględnieniem jego potrzeb i interesu firmy. W ich ramach prowadzimy głównie śledztwa wewnętrzne oraz ustalenia poza firmą mogące mieć związek ze zdarzeniem. Stosujemy obserwacje i zasadzki, przeprowadzamy wywiady z pracownikami. Z wykonywanych czynności sporządzamy dokumentację dowodową /sprawozdanie, nagrania audio, video/. Współpracujemy z organami ścigania.
 • kontrola i obserwacja pracowników oraz osób współpracujących z firmą; czynności te mają na celu wykrycie wszelkich nadużyć, jakich dopuszczają się te osoby, wykonujemy je jawnie i mają one wówczas charakter prewencyjny oraz niejawnie. Wyniki pracy zawiera sporządzona dokumentacja: fotograficzną , video, sprawozdanie.
 • dokumentowanie spotkań oficjalnych, nieoficjalnych / audio-foto-video/ wykonujemy czynności przy użyciu różnego typu środków techniki, urządzeń elektronicznych przeznaczonych do tego celu , odpowiednich w danych okolicznościach
 • monitoring jawny, tajny / kamery, mikrofony/
  Usługa ma charakter prewencyjny zarówno dla pracowników firmy, jaki też osób odwiedzających ją: kontrahentów i tych /nie zawsze z dobrymi zamiarami /. Prowadzi do polepszenia rozpoznania w firmie, pozwala na późniejszą identyfikację osób, które ją odwiedziły, może się przyczynić do wykrycia sprawców działających na szkodę firmy. Może mieć również charakter szkoleniowy dla pracowników, już po zaistniałym zdarzeniu, ukazujący jak się nie powinno postępować, a także mechanizmy działania sprawców.
 • wykrywanie wszelkich podsłuchów, kamer analogowych i cyfrowych w celu zapobieżenia wypływowi poufnych informacji z Państwa firmy zajmujemy się między innymi wykrywaniem wszelkich podsłuchów, kamer bezprzewodowych cyfrowych jak i analogowych. Stosujemy do tego celu najnowsze urządzenia, sprawdzeń dokonujemy na terenie całej firmy, w biurach jak i halach,
 • weryfikacja zwolnień lekarskich weryfikujemy zasadność przebywania na zwolnieniu lekarskim pracowników, głównie sprawdzamy ich tryb życia, zachowanie celem ustalenia, czy aby na pewno są oni niezdolni do pracy
 • Wywiad gospodarczy
  wywiad realizowany jest stale lub doraźnie w zależności od umowy, w sposób jawny lub niejawny i ma na celu dostarczenie interesujących informacji dla zleceniodawcy; pochodzą one ze źródeł ogólnodostępnych, analiz internetowych, a ponadto z wykonanych w sprawie czynności detektywistycznych, zarówno jawnych, jak też operacyjnych, wszystko uzależnione jest od zakresu informacji jakich potrzebuje zleceniodawca
 • Usługi przedwindykacyjne Proponujemy Państwu niżej wymienione trzy usługi przedwindykacyjne, w pakiecie /wszystkie jednocześnie/ bądź też pojedynczo Polegają one głównie na podjęciu przez nasze biuro działań mających na celu zapobieżeniu powstania w Waszej firmie jakichkolwiek przeterminowanych płatności, zagwarantuje płynność finansową, co z kolei pozwoli uniknąć Państwu kierowaniu spraw przeciw dłużnikom do windykacji. W skład tych usług wchodzą:
  • Dzierżawa pieczęci windykacyjnej
   Polega na tym, że pieczęć w postaci elektronicznej bądź też tradycyjnej umieszcza się, poprzez przystawienie, na Państwa firmowych pismach, tj. umowach, fakturach, rachunkach. Dokumentacja taka staje się wówczas w oczach kontrahentów bardziej poważniejsza i może spowodować, że w pierwszej kolejności zapłacą oni za faktury opatrzone właśnie takim ostrzeżeniem. Sygnowanie dokumentacji pieczęcią ma na celu zapobieżenie powstawaniu przeterminowanych płatności, jest sprawdzonym sposobem na dyscyplinowanie kontrahentów do terminowych spłat zobowiązań, ponadto tworzy to wizerunek Waszej firmy, jako dbającej o swoje finanse, zarządzanej profesjonalnie, zapobiegającej powstawaniu jakichkolwiek strat. Pieczęć informuje kontrahenta o tym, że Wasze wierzytelności są monitorowane przez nasze biuro, przypomina o terminowej spłacie i informuje, że w przypadku opóźnień dług zostanie skierowany do windykacji przez biuro.
  • Weryfikacja kontrahentów
   Usługa związana jest z potwierdzeniem wiarygodności uczestników transakcji , w których bierze udział Państwa Firma. Sprawdzenia te mają przede wszystkim na celu zapobieżenie :
   – zawarcia przez Was umowy z nierzetelnym kontrahentem,
   – problemom finansowym powstałym wskutek niewypłacalności lub nierzetelności wymienionego.
   Rozwiązaniem na tego typu zdarzenia może być sporządzenie kompleksowego sprawozdania dotyczącego kondycji finansowej i wiarygodności gospodarczej kontrahenta. Zawarte są w nim dane uzyskane podczas czynności operacyjnych /obserwacja, wywiad/, jak i jawnych, tj osobistej wizyty detektywa w badanej firmie, dane uzyskane ze źródeł ogólnodostępnych oraz z analizy internetowej na temat firmy/ osób reprezentujących ją. Dużym atutem tego typu sprawdzeń jest ich współczesność, dokumentacja fotograficzna, audio, video jest aktualna, sporządzana na bieżąco, co wyklucza ryzyko jakiejkolwiek pomyłki i daje pewność co do osoby, podmiotu z którą zawierana jest dana umowa. W sprawozdaniu nie zamieszczamy informacji niepotwierdzonych /zgodnie z zasadami panującymi w biurze/. Sporządzone przez nasze biuro sprawozdanie na temat kontrahenta jest kompleksowe, składa się z trzech głównych części i może zawierać następujące dane:

   • ze źródeł ogólnodostępnych: potwierdzenie pełnych danych rejestrowych, nazwiska osób zarządzających, skład akcjonariatu, powiązania kapitałowe, sprawozdania finansowe, zwyczaje płatnicze, ocena ryzyka, rekomendacja maksymalnego kredytu kupieckiego, dane dotyczące osób, a w szczególności: funkcje pełnione w spółkach, nazwy spółek i numery KRS, informacje o posiadanych udziałach, posiadane nieruchomości, numery KW, dane dotyczące zadłużenia firmy, tj: nazwy wierzycieli, wysokość zadłużenia, terminy płatności.
   • z analizy internetowej obejmujące: internetowe strony domowe firmy/osoby, analiza struktury strony z pozyskaniem danych nie publikowanych – ukrytych (jeżeli to możliwe),analiza stron archiwalnych już niedostępnych (w przypadku ich archiwizacji) ,ustalanie numerów IP serwerów, ustalanie /w miarę możliwości/ właścicieli numerów IP, ustalanie numerów IP przychodzącej poczty,analiza dokumentów zamieszczonych na stronach firmowych (właściwości, czas wytworzenia, dane użytkowników, lokalizacja, autentyczność), ustalanie firm tworzących strony internetowe (wiarygodność, miejsce na rynku, stopień profesjonalizmu), szacowanie wiarygodności firmy/osoby na podstawie ich stron internetowych oraz ujawnionych wypowiedzi i komentarzy. Itp. powiązania z innymi firmami i osobami (z uwzględnieniem forów internetowych, portali społecznościowych), dane z otwartych baz teleadresowych, sprawdzanie dostępnych rejestrów internetowych np. rejestry dłużników, urząd patentowy, rejestry teleadresowe, koncesyjne itp. sprawdzanie baz rejestrowych podmiotów gospodarczych w krajach rajów podatkowych (tylko dostępne w internecie), ustalanie miejsca pobytu osób przy wykorzystaniu Internetu (po spełnieniu odpowiednich warunków z zastosowaniem metod informatycznych lub socjotechnicznych), ustalanie powiązań pomiędzy osobami i firmami w bazie KRS
   • z czynności detektywistycznych obejmujące; wszelkie ustalenia uzyskane w ich toku poparte dokumentacją, audio, video, wraz z opisem stanu faktycznego, opisem czasu, zakresu i rodzaju przeprowadzonych czynności , daty rozpoczęcia i zakończenia działań, a także proponowanych przedsięwzięć w sprawie.

    Czas przeprowadzenia w/w sprawdzeń i sporządzenia kompleksowego sprawozdania wynosi do 10 dni roboczych. Istnieje również możliwość sporządzenia sprawozdania w krótszym terminie na życzenie klienta, ale to wiąże się z wyższymi kosztami usługi. Sprawozdanie takie jest szybką i skuteczną formą uzyskania informacji o podmiocie gospodarczym i osobach z nim związanych. Sposób w jaki uzyskujemy informację, dokładność, profesjonalizm jaki cechuje nasze działanie oraz rzetelny stosunek biura do podejmowanych czynności, lojalność wobec zleceniodawcy niejednokrotnie powoduje, iż już po wykonaniu wstępnych czynności jesteśmy w stanie wyeliminować nieuczciwych kontrahentów, dzięki czemu zapobiegamy powstaniu strat w mieniu klienta, jednocześnie cena naszej usługi jest również proporcjonalnie niższa, z uwagi na krótki czas pracy detektywa. Warto więc zlecić przeprowadzenie w/w sprawdzeń o kontrahencie i sporządzenie kompleksowego sprawozdania jeszcze przed zawarciem umowy.

  • Monitoring płatności
   Zaleca się stosowanej tej usługi równolegle z pieczęcią windykacyjną, gdyż powinna ona rozpoczynać każdy monitoring płatności. Treść pieczęci informuje ponadto kontrahenta o tym, że wierzytelność jest monitorowana. Przystawienie pieczęci na pierwszym dokumencie sporządzanym dla klienta powinno rozpoczynać proces monitorowania płatności. Usługa ta polega głównie na tym, że działając na zlecenie Klienta analizujemy bieżącą sytuację kontrahenta, oceniając jego kondycję finansową. W oczach kontrahenta Państwa firma staje się podmiotem, który dba o swoje interesy i którego trudniej będzie oszukać. Ma to także charakter prewencyjny, gdyż kontrahent, który będzie miał nieuczciwe zamiary wobec Waszej Firmy dowiedziawszy się o stosowaniu w/w usługi, odstąpi od zawarcia umowy, tudzież będzie postępował zgodnie z jej warunkami. To pozwoli zapobiec powstaniu jakichkolwiek strat po zawarciu umowy. Można warunkować zawarcie umowy od uzyskania od kontrahenta zobowiązania się do współpracy z naszym biurem w trakcie monitoringu. Celem tych czynności jest przeciwdziałanie powstawaniu przeterminowanych należności oraz motywowanie kontrahentów do terminowych spłat wierzytelności. Monitoring gwarantuje pełną kontrolę nad przepływami środków finansowych, co umożliwia Państwu zachowanie ich płynności. Dzięki niemu możemy natychmiast zareagować w przypadku wystąpienia opóźnień w spłatach, powiadomić klienta oraz podjąć odpowiednie do sytuacji działania. Nasz przedstawiciel przed upływem terminu zobowiązania kontaktuje się z kontrahentem Zleceniodawcy i przypomina o terminowej realizacji płatności, a następnie monitoruje jej wpływ na rachunek klienta.
   Nasze biuro współpracuje z podmiotami zajmującymi się windykacją. W przypadku gdyby zastosowane usługi / pieczęć i monitoring/ nie przyniosły pożądanego rezultatu i powstałyby jakiekolwiek przeterminowane płatności, na zlecenie klienta skierujemy sprawę do windykacji. Będziemy ją monitorować na bieżąco i współpracować z windykatorami, na każdym etapie ich sprawy, świadcząc niezbędne usługi detektywistyczne, na preferencyjnych warunkach finansowych, co pozwoli obniżyć koszty windykacji. Celem naszych czynności w trakcie windykacji będzie głównie znalezienie u dłużnika mienia nadającego się do egzekucji. Pomoc w windykacji możemy świadczyć na życzenie klienta do czasu zakończenia danej sprawy lub odwołania.
 • Konsulting- doradztwo z zakresu bezpieczeństwa w biznesie
  Usługi te świadczymy stale lub doraźnie, w zależności od treści zawartej umowy cywilnoprawnej. Mogą one polegać między innymi na :

  • tworzeniu struktury organizacyjnej komórki bezpieczeństwa w firmie
  • opracowywaniu i wdrażaniu procedur ochrony informacji w firmie, procedur obiegu dokumentów
  • oceny całościowej lub częściowej istniejącego w danej firmie systemu bezpieczeństwa
  • organizowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa
  • opracowywaniu propozycji prowadzenia wywiadu gospodarczego przez firmę
  • opracowywaniu i przygotowywaniu wszelkiej dokumentacji z zakresu polityki bezpieczeństwa
  • negocjacjach w imieniu firmy warunków umów zawieranych z agencjami ochrony osób i mienia
  • współpracy w doradztwie personalnym
  • opracowaniu sposobu postępowania klienta w sprawach procesowych, kierunków poszukiwania dowodów
  • pomocy w analizie źródeł i środków dowodowych
  • ocenie przydatności dokumentacji procesowej / zwykle ekspertyz kryminalistycznych / i przygotowywaniu dokumentacji dla organów ścigania
  • opiniowaniu zasadności przeprowadzenia operacji detektywistycznych i podobnych w firmie
  • pomocy w bieżących sprawach dotyczących bezpieczeństwa i związanych z nim problemów.
  • nadzorowaniu pracy firm ochroniarskich
 • Komórki d/s bezpieczeństwa w firmie
  W ostatnich latach stale wzrasta znaczenie bezpieczeństwa w działalności firm i przedsiębiorstw, a komórki zajmujące się nim, takie jak sekcje, wydziały stają się ważną częścią tych organizacji. Kierując się zasadą, że redukcja strat w firmie pozwala na zwiększenie jej zysków, celem jej zastosowania, biuro nasze proponuje utworzenie w Waszych firmach i prowadzenie komórek d/s bezpieczeństwa. Praca takiej jednostki mogłaby polegać miedzy innymi na :

  • sporządzanie planów ochrony, programów kontroli dostępu i nadzorowanie działalności firm ochroniarskich na terenie przedsiębiorstwa
  • współpraca z komórką kadrową w czasie rekrutacji nowych pracowników /sprawdzenie szczegółów podanych w CV, referencji, przeszłości zawodowej/, postępowania z pracownikami zwalnianymi / nadzór nad przestrzeganiem przez tych pracowników warunków umów/,
  • prowadzenie śledztw wewnętrznych w sprawach godzących w interesy firmy i utrzymywanie łączności z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości w tych i innych sprawach, obsługa wszelkich tego typu incydentów w firmie, od początku do końca sprawy /wyrok sądu/
  • prowadzenie szkoleń dla personelu z zakresu bezpieczeństwa firmy, antykorupcji i kształtowania wśród pracowników stosownych postaw wspierających bezpieczeństwo
  • ochrona zarządu firmy i doradztwo w sprawach bieżących dotyczących bezpieczeństwa, opracowywanie i prowadzenie audytów bezpieczeństwa
  • organizacja i koordynacja w stosowaniu zewnętrznych usług bezpieczeństwa, takich jak : zwalczanie podsłuchów, operacje przykryciowe, badania poligraficzne, korzystanie z opinii biegłych różnych specjalności, doradztwo w tym zakresie
  • kontrola przestrzegania przez pracowników bezpieczeństwa informacyjnego firmy, reakcje na naruszenia z tym związane
  • służenie konsultacjami z tematyki bezpieczeństwa firmy
  • współpraca z kancelariami prawnymi obsługującymi przedsiębiorstwo, dokonywanie wszelkich ustaleń na ich rzecz, mających na celu poprawę bezpieczeństwa i prawidłowe funkcjonowanie podmiotu